Bokningsvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller för dig som själv eller genom annan träffar avtal med Boka Halland Norra (BHN) enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Ansvarig arrangör
Ansvarig arrangör är Boka Halland Norra / Marknad Varberg AB, Box 150, 432 24 Varberg. Tel: 0340-86800. Org.nr: 556422-2312 i samarbete med Falkenbergs Turist AB och Kungsbackas Turistbyrå. Som arrangör är vi skyldiga att:
• se till att du får nödvändiga handlingar

• informera om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning
• betala leverantörerna för de tjänster du köpt
• köpta tjänster stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. (Om Du gjort en överenskommelse om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att Du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson).
Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att arrangörens villkor och betalningsrutiner efterföljs.

Bokning

Din bokning blir bindande för såväl dig som för BHN, så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av Marknad Varberg AB, Falkenbergs Turistbyrå eller Kungsbackas Turistbyrå och bokningsvillkoren gäller omgående oavsett om du betalat helt eller delvis eller inte alls.

Betalning

Online: Om du bokar online sker betalning av totalbeloppet direkt vid bokningstillfället och endast med betal- eller kreditkort. Sidan är krypterad (SSL 128 bits), så att du säkert kan lämna ut personuppgifter och kortinformation. Callcenter/turistbyrå: Om du bokar via callcenter/turistbyrå sker betalningen via faktura. Totalbeloppet, ska vara BHN tillhanda inom 30 dagar från bokningsdatum. Om du bokar senare än 30 dagar innan ankomst ska hela hyran betalas omgående. Kontant betalning är möjlig på Kungsbackas, Varbergs och Falkenbergs turistbyråer. Om du inte betalar i tid avbokas din bokning och du blir debiterad enligt nedan.

Avbokning och ändring

Du kan avboka via Internet eller ringa Marknad Varberg AB 0340-86800, Falkenbergs Turistbyrå 0346-886100 eller Kungsbacka Turistbyrå 0300-834595 och uppge ditt bokningsnummer. Avbokning räknas inte om den görs till någon annan eller sänds direkt till anläggningen. Vid avbokning gäller denna endast efter mottagen bekräftelse från BHN. Vid avbokning gäller avgifter enligt avbeställningskostnader. Observera att ändring av ankomst- eller avresedatum räknas som avbokning. Du har rätt att ändra t ex antalet rum eller antalet personer och betalar då en ändringsavgift på 50 kr/ändring.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda Dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd för 300 kr/bokning. Med avbeställningsskydd kan Du avboka t.o.m. dagen innan ankomst utan avgift om följande inträffar: a. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär. b. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. c. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskydd, ändringsavgift samt bokningsavgift återbetalas ej. Avbeställningsskydd kan endast tecknas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisande av intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen del återbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan.

Avbeställningskostnader

(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller) OBS att Distansavtalslagen ej är tillämplig vid inkvartering, transport, servering, kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet.
-30 dagar 10 % av bokningens pris 30-15 dagar 25 % av bokningens pris 14-2 dagar 50 % av bokningens pris 1-0 dagar 100 % av bokningens pris

Bokningsavgift

Vi tillämpar bokningsavgift med 75 kr vid bokning via callcenter/turistbyrå, då det skickas ut en faktura. Ingen bokningsavgift tas ut i samband med bokning via Internet. Betalning mot faktura kan enbart ske vid bokning via callcenter/turistbyrå.

Om något går snett

Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt färdhandlingarna, och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t.ex. hotell i motsvarande klass och läge), så har du rätt att avboka. Säljaren betalar då tillbaka det du betalt till dem, med avdrag för de delar av arrangemanget som du ev. redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller ett evenemang som ingått i bokningen ställs in på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställd transporttjänst/evenemang. Om du har klagomål måste Du framföra dem till oss inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen ska rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till säljaren/anläggningen. Om du låtit bli att söka rättelse under vistelsen, och därmed inte givit säljaren/anläggningen möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Du inte i efterhand kräva ersättning. Om du ändå inte är nöjd med ersättningen/kompensationen skall detta framföras skriftligen till säljaren senast 30 dagar efter avresa. Klagomål som framförs efter avresan beaktas ej.

Skyldigheter som kund

(Se särskilda villkor vid bokning av privatstuga/lägenhet)
• Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Om du inte fått en bekräftelse måste du kontakta BHN via e-post: turist@varberg.se eller på telefon 0340-86800. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
• Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vid Tvist

Vänd dig i första hand till oss med ev. klagomål. Skulle vi inte komma överens, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om du som kund framför klagomål som inte är obefogade, ska BHN genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Minimiålder bokning
För att boka/ingå avtal med BHN måste du vara 25 år. Vid boende i större sällskap skall minst 2 personer vara fyllda 25 år, om ingen högre åldersgräns anges. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Köpvillkor Aktiviteter

•Köpt biljett återlöses ej
•Förlorad biljett ersätts ej
•Ombokning av biljett kan ej ske

Köpvillkor Evenemangsbiljett
Köpt evenemangsbiljett återlöses ej.

Force Majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inge skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av säljarna på Boka Halland Norra. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Boka Halland har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betaltjänster samt reserelaterade erbjudanden. Du kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

SÄRSKILDA VILLKOR (Gäller vid bokning av stuga)

Skyldigheter som kund
• Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Om du inte fått en bekräftelse måste du kontakta BHN via e-post: turist@varberg.se eller på telefon 0340-86800. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
• Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/-lägenheten, transportmedlet, etc. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du eller någon annan i ditt sällskap varit oaktsam. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen.

• Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.
Det står i beskrivningen för objektet om husdjur / rökning inte är tillåtna. Vi kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning i objektet kort tid innan objektet tillträdes.
• Du måste städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en extra kostnad att debiteras.

• Eventuellt förlorade nycklar ska ersättas.
• Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Välkommen till Norra Halland!

Boka Halland Norra

Sidan uppdaterad 2013-04-30